Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych darczyńców zbieranych i przetwarzanych przez FDDS

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  daneosobowe@fdds.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez FDDS odbywa się na postawie:
  - art. 6 ust. 1 pkt b – w przypadku wpłaty środków finansowych na naszą rzecz (niezależnie od kanału, jakim dokonano płatności) przetwarzamy udostępnione dane osobowe na Pani/Pana żądanie – rejestrując płatność lub historię płatności;
  - art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, czyli realizacji naszej misji, jaką jest zapewnienie wszystkim dzieciom bezpiecznego dzieciństwa oraz pozyskiwanie funduszy na działania misyjne.
 4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, lub zleceniobiorcom, kontrahentom, usługodawcom Administratora oraz podwykonawcom w zamiarze realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora.
 5. Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane do czasu likwidacji Fundacji lub zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Po wskazanym w ww. punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 8. W przypadku, gdy Pani/Pan nie przekazał/a nam bezpośrednio swoich danych osobowych, oznacza to,  że Pani/Pana dane zostały nam przekazane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Praga za Pani/Pana zgodą udzieloną przy składaniu zeznania podatkowego.
 9. Fundacja przetwarza zwykłe dane osobowe.
 10.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - sprostowania swoich danych osobowych,
  - usunięcia swoich danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  -  przenoszenia swoich danych osobowych.
 11.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje utrudnienie w realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora danych.

  Do pobrania: