Klauzula informacyjna - kandydaci

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH
I PRZETWARZANYCH PRZEZ FDDS - kandydaci

Pani/Pana dane osobowe, jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa (dalej również jako FDDS), jako Administratora danych, w oparciu o następujące przepisy prawa:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.
 2. Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz ich właściwego zabezpieczenia stosuje również wewnętrzną Politykę Ochrony Danych Osobowych, a do jej pracowników ma dodatkowo zastosowanie tajemnica zawodowa i/lub służbowa.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 pkt a i b RODO – dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, aby przeprowadzić rekrutację na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, czyli celem podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako dysponenta danych. Wysłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłoszenie rozumiane jest jako żądanie uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a tym samym zaakceptowanie faktu przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.
 2. FDDS wymaga od kandydatów podania wyłącznie danych wskazanych w art. 221 1 ustawy kodeks pracy, tj.:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. data urodzenia;
  3. dane kontaktowe – numer telefonu, adres email, adres zamieszkania – według preferencji kandydata
  4. wykształcenie;
  5. kwalifikacje zawodowe;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Przesłanie przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w punkcie 2 (tzw. danych nadmiarowych, jak np., wizerunek) uważane jest za wyrażenie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, co nie ma wpływu na proces rekrutacji, ani na sposób rozpatrzenia kandydatury.
 4. Dane osobowe kandydata, który nie został wybrany na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania dokumentów aplikacyjnych, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w trakcie przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku dane nie zostaną usunięte z elektronicznej bazy danych i będą przetwarzane przez maksymalny okres 2 lat od dnia otrzymania dokumentów aplikacyjnych, celem ewentualnego zaproponowania kandydatowi udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych, które odbędą się we wskazanym wyżej okresie i będą dotyczyły stanowiska, na które aplikował lub zbliżonych stanowisk.
 5. Jeżeli Pani/Pan chce, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, na warunkach wskazanych w pkt. 4, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko …. (wpisać nazwę stanowiska) także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska.
 6. Jeżeli Pani/Pan zamierza wysłać do FDDS dokumenty aplikacyjne, pomimo, że nie jest aktualnie prowadzona przez Fundację żadna rekrutacja, prosimy o dodanie w nich następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na stanowisko…. (wpisać nazwę stanowiska) lub podobne stanowiska przez okres dwóch lat od dnia złożenia niniejszej aplikacji.

Dokumenty nie zawierające powyższej klauzuli będą podlegać usunięciu następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu i nie zostaną uwzględnione w żadnej procedurze rekrutacyjnej. 

 1. Po otrzymaniu przez FDDS Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych dane osobowe podlegają umieszczeniu w elektronicznej bazie danych.
 2. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana na stanowisko wskazane w ogłoszeniu dane osobowe zostaną przekazane także odpowiednim organom zabezpieczenia społecznego oraz organom skarbowym, a w toku zatrudnienia mogą być również przekazane innym instytucjom państwowym i samorządowym, uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom oraz podwykonawcom, w celu realizacji zadań w imieniu Administratora.
 3. FDDS korzysta z oprogramowania Microsoft Corporation. W związku z tym Pani/Pana dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak wyłącznie wyżej wymienionemu podmiotowi w zakresie niezbędnym do korzystania z oferowanego przez niego oprogramowania. Microsoft Corporation stosuje zasady ochrony danych uzgodnione pomiędzy Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zasady prywatności stosowane w Microsoft są do przeczytania pod tym linkiem (FDDS nie odpowiada za jego aktualizowanie): https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement#mainmicrosoftaccountmodule
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Pani/Pan ma prawo do:
  1. żądania od FDDS jako Administratora danych:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • sprostowania swoich danych osobowych,
   • usunięcia swoich danych osobowych,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   • przenoszenia swoich danych osobowych.
  2. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wniesieniem.
 7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: daneosobowe@fdds.pl.