O Fundacji

Projekty

Nasze działania są wspierane finansowo lub instytucjonalnie przez krajowych oraz zagranicznych partnerów w ramach wielu projektów.

Finansowanie krajowe

Projekt pt. ” Wsparcie funkcjonowania rodzin z małymi dziećmi, przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze” finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową nr 22/MCPS/08/2020/B/PZ.

Zadanie publiczne pod nazwą „Kompleksowe wsparcie psychologiczne dla rodzin z województwa mazowieckiego, w których dzieci doświadczają negatywnych skutków pandemii COVID-19 w zakresie problematycznego korzystania z urządzeń ekranowych, dostępu do szkodliwych treści oraz ryzykownych zachowań online” finansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Nazwa zadania: Diagnoza problemu oraz oferty pomocowej dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem w Polsce. Wartość dofinansowania ​​2 349 784,04 – całkowita wartość zadania 2 349 784,04.  Celem projektu jest przeciwdziałanie przestępstwom wobec dzieci poprzez wzmocnienie sieci podmiotów działających na rzecz dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. Zakłada opracowanie analizy systemu ochrony dzieci w Polsce oraz przeprowadzenie pięciu badań naukowych w tym obszarze. W ramach projektu realizowane są także działania edukacyjne skierowane do profesjonalistów oraz działania mające na celu rozbudowę sieci ekspertów i profesjonalistów działających na rzecz dzieci pokrzywdzonych przestępstwami.

116111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży jest współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekty „Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i systemowa pomoc dzieciom ofiarom przemocy i ich rodzinom” oraz 116 111 - telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży  są współfinansowane ze środków Fundacji Drzewo i Jutro

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom wykorzystywanym seksualnie jest współfinansowana w ramach projektu „Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom dotkniętym przemocą” ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy w ramach umowy nr: PS/B/VI/1/6/10/439/2018-2021  

Projekt „Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom dotkniętym przemocą” jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy w ramach umowy nr: PS/B/VI/1/6/10/439/2018-2021  

Działania komunikacyjne Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wspiera firma FreshMail

Monitoring mediów dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zapewnia Instytut Monitorowania Mediów

"Wsparcie rodziców na Pradze Południe 2021", współfinansowany ze środków Dzielnicy Praga Płd. m.st. Warszawy

Projekt „Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze” realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy

"Dzieciństwo bez przemocy" realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy

Finansowanie zagraniczne

Projekt “Specialized Advocacy Centers for Children Victims of Violence in Poland — implementation and promotion of Barnahus model — Barnahus Poland” realizowany w okresie 10.2019-09.2021 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020, zgodnie z umową 856665 — BarnahusPoland — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018

Projekt „Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland (BADEV)” realizowany jest od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r. ze środków programu Prawo, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

Projekt „Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland (BADEV)” realizowany jest od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r. ze środków programu Prawo, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

Projekt„Formalising the European Barnahus Movement through establishing training in Europe and a formal network — PROMISE 3 jest współfinansowany ze środków Programu Prawa Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 881625 — PROMISE — REC-AG-2019 / REC-RDAP-GBV-AG-2019 

Projekt „PEARLS for children - Professionals’ Empowerment through Assisted Resilience Learning and Support”  realizowany przez FDDS w partnerstwie z organizacją CESVI w okresie 10.2020-09.2022 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020, zgodnie z umową 881631 - REC-RDAP-GBV-AG-2019

Projekt “Żłobki na start” realizowany przez miasto stołeczne Warszawa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (umowa nr UMIA/PS/B/VI/3/2/3/145/2019-2021)

Projekt Barnahus model Poland 2020-2021 jest finansowany ze środków World Childhood Foundation  

Projekt "Wolontariusz w rodzinie" jest prowadzony w ramach współpracy z brytyjskim stowarzyszeniem Home-Start Worldwide. 

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

umożliwia odebranie połączenia w 116 111 - telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

Wspieraj nas

sprawia, że psycholog i prawnik będą mogli przygotować dziecko do przesłuchania

Wspieraj nas

pozwala nam rozpocząć terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas