O Fundacji

Projekty

Nasze działania są wspierane finansowo lub instytucjonalnie przez krajowych oraz zagranicznych partnerów w ramach wielu projektów.

Finansowanie krajowe

Projekt pt. ” Wsparcie funkcjonowania rodzin z małymi dziećmi, przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze” finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową nr 22/MCPS/08/2020/B/PZ.

Projekt pt. „Dajemy Dzieciom Siłę na Pomorzu” realizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027 na podstawie grantu przyznanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities w okresie od 01.03.2024 r. do 28.02.2024 r.

Projekt pt. "Centrum Pomocy Dzieciom - kompleksowa pomoc pod jednym dachem 2024-2026" realizowany ze środków Miasta Gdańska. 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030
  Zadanie pn.: Opracowanie koncepcji kapitału żelaznego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, umowa z dnia 13 sierpnia 2020 r. 
Wartość dofinansowania: 324 668,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 324 668,00 zł 

Zadanie polega na opracowaniu koncepcji kapitału żelaznego, rozpoznania możliwości jego wdrożenia w Fundacji oraz przetestowaniu metod pozyskiwania środków na działalność w zakresie ochrony dzieci. 

Zadanie publiczne pod nazwą „Kompleksowe wsparcie psychologiczne dla rodzin z województwa mazowieckiego, w których dzieci doświadczają negatywnych skutków pandemii COVID-19 w zakresie problematycznego korzystania z urządzeń ekranowych, dostępu do szkodliwych treści oraz ryzykownych zachowań online” finansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Nazwa zadania: Diagnoza problemu oraz oferty pomocowej dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem w Polsce. Wartość dofinansowania ​​2 349 784,04 – całkowita wartość zadania 2 349 784,04.  Celem projektu jest przeciwdziałanie przestępstwom wobec dzieci poprzez wzmocnienie sieci podmiotów działających na rzecz dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. Zakłada opracowanie analizy systemu ochrony dzieci w Polsce oraz przeprowadzenie pięciu badań naukowych w tym obszarze. W ramach projektu realizowane są także działania edukacyjne skierowane do profesjonalistów oraz działania mające na celu rozbudowę sieci ekspertów i profesjonalistów działających na rzecz dzieci pokrzywdzonych przestępstwami.

116111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży jest współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekty „Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie 2023 – 2024" i  "Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku - kompleksowa pomoc pod jednym dachem 2024-2026" oraz 116 111 - telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży  są współfinansowane ze środków Fundacji Drzewo i Jutro

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom wykorzystywanym seksualnie jest współfinansowana w ramach projektu „Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom dotkniętym przemocą” ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy w ramach umowy nr: PS/B/VI/1/6/10/439/2018-2021  

Projekt „Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom dotkniętym przemocą” jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy w ramach umowy nr: PS/B/VI/1/6/10/439/2018-2021  

Działania komunikacyjne Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wspiera firma FreshMail

Monitoring mediów dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zapewnia Instytut Monitorowania Mediów

Projekt „Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze” realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy

Projekt "Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą dotowany przez UM Warszawa" jest finansowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy w ramach umową UMIA/PS/B/VI/1/6/10/1/2021-2023

"Dzieciństwo bez przemocy" realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy

Projekt "Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą dotowany przez UM Warszawa" jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy w ramach umową UMIA/PS/B/VI/1/6/10/1/2021-2023

Finansowanie zagraniczne

Projekt pt. "Protecting and empowering refugee children and their families in 2024"

 Realizowany w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Projekt pt. Capacity strengthening of Blue Dots staff and partners to provide safe and quality support and services (2022-2024)

Projekt „Rozwijanie kompetencji pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - edycja 3” jest realizowany przy współfinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. 

Projekt „Podnoszenie kompetencji pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - 2 edycja” jest realizowany przy współfinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. 

Projekt “Specialized Advocacy Centers for Children Victims of Violence in Poland — implementation and promotion of Barnahus model — Barnahus Poland” realizowany w okresie 10.2019-09.2021 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020, zgodnie z umową 856665 — BarnahusPoland — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018

Projekt „Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland (BADEV)” realizowany jest od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r. ze środków programu Prawo, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

Projekt „Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland (BADEV)” realizowany jest od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r. ze środków programu Prawo, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

Projekt„Formalising the European Barnahus Movement through establishing training in Europe and a formal network — PROMISE 3 jest współfinansowany ze środków Programu Prawa Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 881625 — PROMISE — REC-AG-2019 / REC-RDAP-GBV-AG-2019 

Projekt „PEARLS for children - Professionals’ Empowerment through Assisted Resilience Learning and Support”  realizowany przez FDDS w partnerstwie z organizacją CESVI w okresie 10.2020-09.2022 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020, zgodnie z umową 881631 - REC-RDAP-GBV-AG-2019

Projekt “Żłobki na start” realizowany przez miasto stołeczne Warszawa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (umowa nr UMIA/PS/B/VI/3/2/3/145/2019-2021)

Projekt Barnahus model Poland 2020-2021 jest finansowany ze środków World Childhood Foundation  

Projekt "Wolontariusz w rodzinie" jest prowadzony w ramach współpracy z brytyjskim stowarzyszeniem Home-Start Worldwide. 

Projekt Family Skills jest współfinansowany z ERASMUS+ Programme

Projekt "Rodzicielstwo to wspólne zadanie od początku" finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne realizowany w partnerstwie z Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

wspiera edukację dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas