Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę informuje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Kto przetwarza dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,reprezentowana przez Zarząd Fundacji.

Dlaczego przetwarzamy dane?

Fundacja przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości organizacji (RODO art. 6 ust. 1 lit. c),
  • w celach niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (RODO art. 6 ust. 1 lit e),
  • w celu skierowania podziękowań oraz informacji o działaniach Fundacji (RODO art. 6 ust. 1 lit f).

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji misji, czyli zapewnienia wszystkim dzieciom bezpiecznego dzieciństwa oraz pozyskiwania funduszy na działania misyjne.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe są przetwarzane do czasu likwidacji Fundacji lub złożenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu.

Po wskazanym okresie czasu dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.

Komu udostępniamy dane?

Aby komunikować się z Tobą, korzystamy z usług firm oferujących hosting, rozsyłanie wiadomości email, sms, lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej. Aby móc dla nas pracować, mają one dostęp do Twoich danych. Nie mogą z nich korzystać poza zakresem realizowania dla nas usług.

W związku z usługami księgowymi wykonywanymi na rzecz Fundacji dane udostępniane są do biura rachunkowego, które przetwarza powyższe dane w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być również udostępniane organom upoważnionym na mocy prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Dane osobowe nie będą udostępniane poza granice Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Maja Państwo prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania;
  • usunięcia;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jak można się z nami skontaktować?

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@fdds.pl.

Gdzie można złożyć skargę na działania Administratora?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.