Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku

Dziecko pokrzywdzone przestępstwem ma swój teoretyczny głos - szereg praw i obowiązków  - w postępowaniu karnym. W rzeczywistości jednak w postepowaniu nikt go nie słyszy, ponieważ samo nie może swoich praw realizować, o osoby uprawnione do  mówienia w jego imieniu nie są dobrze przygotowaniu do tej roli. 

 

 

 

Fundacja od lat daje dzieciom głos w postępowaniu realizując program Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku w obszarach: przyjazne przesłuchanie dziecka, reprezentacja dziecka w postępowaniu karnym, wysłuchani dziecka przez sąd w sprawach rodzinnych i interwencja. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że rocznie jest od 3 do ponad 4 tys. małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem znęcania się. W roku 2018 pokrzywdzonych przestępstwem z art. 207 par 1 k.k. zostało 4909 dzieci, w tym 2399  (49%) dziewczynek oraz 2510 (51%) chłopców (MRPiPS, 2019). W 2018 r. Komenda Główna Policja odnotowała 41 przypadków zabójstw osób małoletnich, a w I połowie 2019 r. odnotowano 18 takich przypadków (KGP, 2019b). W 2017 roku stwierdzono również 1158 przypadków przestępstwa wykorzystywania seksualnego. Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań problemu krzywdzenia dzieci przeprowadzona w 2018 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, pokazuje,  że siedmioro na dziesięcioro nastolatków (72%) w wieku 11–17 lat doświadczyło w swoim życiu przynajmniej jednej z siedmiu badanych kategorii krzywdzenia. Przemocy ze strony bliskich dorosłych doświadczyło 41% młodych ludzi. Co trzeci badany (33%) doznał ze strony bliskich dorosłych przemocy fizycznej, a co piąty (20%) – przemocy psychicznej. Sprawcami obu tych form przemocy najczęściej byli rodzice. Co piąty nastolatek w wieku 13–17 lat (20%) miał obciążające doświadczenie seksualne, obejmujące przemoc seksualną, werbowanie do celów seksualnych w Internecie lub ekshibicjonizm. Siedem procent badanych w wieku 13–17 lat doświadczyło wykorzystania seksualnego. 

 

W finansowanym projekcie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, podejmiemy działania: edukacyjne, interwencyjne, monitorujące i rzecznicze, aby zwiększyć i ujednolicić ochronę dziecka w procedurach prawnych.

 

 • Przeszkolimy  około 300 adwokatów, radców prawnych, prawników ngo, prokuratorów, sędziów, biegłych w zakresie praw dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu.
 • Przeprowadzimy 12  spotkań Klubu Prawnika i podniesiemy umiejętności ok. 200 prawników w sprawach dzieci.
 • Wydamy broszurę na temat interwencji prawnej dla grup zawodowych pracujących diagnozujących krzywdzenie dziecka: nauczycieli, psychologów, pracowników OPS.

 

 • Wydamy poradnik na temat reprezentacji prawnej dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu. 
 • Wydamy broszurę o kuratorze procesowym dla rodziców/opiekunów prawnych dostarczając im  wiedzy prawnej na temat kuratora procesowego. 
 • Poinformujemy dzieci jakie prawa i obowiązki ma kurator procesowy, który ich reprezentuje broszurę. 
 • Przeprowadzimy warsztaty edukacyjne prawne dla 20 matek reprezentujących swoje dzieci w postępowaniach karnych. 
 • Przeszkolimy studentów prawa  w naszym nowatorskim programie - Akademia Praw Dziecka.
 • Przeprowadzimy 8 wizyt studyjnych dla licealistów i studentów z wydziałów prawa, pedagogiki, psychologii w całej Polsce propagujących idę interdyscyplinarnej pomocy dzieciom. 
 • Przeprowadzimy Kampanię na temat praw procesowych małoletniego pokrzywdzonego skierowaną  do  profesjonalistów, rodziców/opiekunów prawnych, dzieci. Będziemy monitorować postępowania sądowe z wolontariuszami rekrutowanymi  do działań w projekcie przez towarzyszenie klientkom w sądzie. 
 • Będziemy monitorować powstające tworzone prawo dotyczące przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci poprzez: opiniowanie aktów prawnych i udział w posiedzeniach sejmu i senatu. Złożymy petycję do  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  z propozycją wprowadzenia do porządku prawnego jednolitego trybu przesłuchania dzieci do 18 roku życia w trybie ochronnym. 
 • Będziemy komunikować się z sadami poprzez opinie Amicus Curie do sądów w sprawach dotyczących uczestniczenia dzieci w procedurach. Będziemy też osobiście, mailowo i telefonicznie prowadzić konsultacje prawne dla rodziców i opiekunów dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz profesjonalistów.
WięcejMniej

Jak obecnie pomagamy

Przesłuchanie

Czynność przesłuchania jest stresująca dla dziecka, więc warto zadbać o jego odpowiednie przygotowanie poprzez poinformowanie o tym jak wygląda takie przesłuchanie. Warto jeszcze podkreślić, że przygotowanie to wytłumaczenie dziecku zawiłych procedur sądowych, nie należy przy tym poruszać samej treści zeznań. Nasze placówki Centrum Pomocy Dzieciom przeprowadzają takie, w tym celu należy umówić się za pośrednictwem sekretariatu. Opiekunowie, którzy nie mogą skorzystać z pomocy CPD, mogą sami przygotować dziecko do przesłuchania, w tym celu polecamy nasze materiały dostosowane do wieku dziecka.

Wysłuchanie

W sprawach cywilnych, które dotyczą dziecka sąd może je wysłuchać jeśli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Takie wysłuchanie odbywa się poza salą rozpraw, przeważnie w gabinecie sędziego lub wyznaczonym do tego pokoju. Nie w każdej sprawie, która dotyczy dziecka będzie jednak dochodziło do wysłuchania, to sędzia decyduje o tym czy potrzebuje usłyszeć zdanie dziecka. Jest to istotne w sprawach, gdzie decyduje się o rzeczach, które wpływają na dziecko np. o tym przy którym z rodziców ma zamieszkać, o kontaktach z rodzicami. 

 

Kurator procesowy

Dziecko nie może samo reprezentować się w sądzie, jego prawa wykonuje rodzic lub przedstawiciel ustawowy. Jest jednak wyjątek od tej zasady, w sytuacji, gdy rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym, sąd wyznacza kuratora procesowego dla dziecka, którego zadaniem jest zadbanie o interesy dziecka. Kurator ma bardzo szerokie uprawnienia, ponieważ może robić wszystko to, co strona w postępowaniu, czyli np. składać wnioski dowodowe, uczestniczyć w przesłuchaniu, składać środki zaskarżenia. Kurator powinien również współpracować z rodzicem niekrzywdzącym, to rodzic ma największą wiedzę o sytuacji, warto więc, żeby pozostawał z nim w kontakcie. Więcej o kuratorze procesowym oraz metodyce jego pracy można przeczytać w naszych materiałach.

Interwencja

Przestępstwa na szkodę dzieci zwykle dzieją się w zamkniętych czterech ścianach, dlatego tak ważne jest by reagować, gdy podejrzewa się lub uzyska informacje o krzywdzeniu dzieci. Swoje podejrzenia można zgłosić policji, która ma obowiązek ich zweryfikowania. Osobami, które często zauważają symptomy przemocy są nauczyciele. W przypadku wątpliwości zachęcamy do skorzystania z infolinii 800 100 100 w piątki godzinach 12-15 dyżuruje prawnik lub o kontaktu pod adresem opiekun@fdds.pl

 

Wzory pism

Podpowiadamy, co można zrobić, gdy pojawia się podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone; jakie instytucje mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu dziecka i udzielić pomocy. 

Szkolenia

Oferujemy szkolenia dla profesjonalistów w zakresie przesłuchania, wysłuchania oraz kuratora procesowego. O aktualnych naborach informujemy w zakładce aktualności oraz na profilach Fundacji w mediach społecznościowych. Szkolenia organizujemy dla grupy co najmniej 15 osób. Kontakt: joanna.repec@fdds.pl.

 

Działania sfinansowane w ramach grantu Aktywni Obywatele będą realizowane w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2022 r. przez dział prawny i dział PR naszej Fundacji.

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

umożliwia odebranie połączenia w 116 111 - telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

Wspieraj nas

sprawia, że psycholog i prawnik będą mogli przygotować dziecko do przesłuchania

Wspieraj nas

pozwala nam rozpocząć terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas