Przemoc wobec dzieci w sporcie

W Polsce przemoc wobec dzieci uprawiających wyczynowo sport to wciąż mało dostrzegany problem, stąd wiedza na temat skali negatywnych doświadczeń młodych sportowców jest ograniczona. Raport „Przemoc wobec dzieci w sporcie” opisuje wyniki pierwszego w Polsce badania dotyczącego doświadczania przemocy przez młodych zawodników trenujących wyczynowo.  W badaniu ilościowym typu CASI wzięli udział młodzi dorośli (studenci pierwszy lat kierunków sportowych; N=693), którzy trenowali wyczynowo sport w okresie dzieciństwa. Do badania wykorzystano polską adaptację kanadyjskiego kwestionariusza VTAQ (Violence Toward Athletes Questionnaire).
 

Poniżej znajdziesz podsumowanie naszego raportu. Raport jest również dostępny w całości do pobrania tutaj.

Negatywne aspekty uprawiania sportu wyczynowego przez dzieci

Choć wiemy, że regularne uprawianie sportu oferuje dzieciom liczne korzyści i odgrywa pozytywną rolę w ich rozwoju, to wiąże się również z ryzykiem nadużyć i przemocy, co wykazały badania realizowane w krajach takich jak Belgia, Holandia, Wielka Brytania czy Kanada (Alexander i in., 2011; Parent i Vaillancourt-Morel, 2021; Vertommen i in., 2016). 

W przeprowadzonym przez nas badaniu wyróżniliśmy trzy kategorie przemocy: fizyczną, seksualną oraz emocjonalną wraz z zaniedbaniem. Pod uwagę wzięliśmy zarówno przemoc doświadczaną ze strony współzawodników, jak i ze strony osób sprawujących opiekę i kontrolę nad trenującymi dziećmi i młodzieżą – trenerów, działaczy sportowych, terapeutów, masażystów oraz rodziców.  

Cele badania

Celem badania było zwrócenie uwagi na problematykę doświadczania przemocy w środowisku sportowym przez trenujących dzieci i młodzież, a także:  

  • poznanie skali występowania przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież trenującą wyczynowo sport;
  • określenie sprawców przemocy wobec dzieci uprawiających sport wyczynowo;
  • określenie, które dzieci są najbardziej narażone na przemoc w sporcie;
  • określenie zależności między doświadczeniami przemocy a podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych, takich jak samookaleczenia i próby samobójcze.

Wyniki badań

Jaka jest skala doświadczania przemocy wśród dzieci i młodzieży uprawiających sport wyczynowo?

90%
badanych doświadczyło w dzieciństwie przynajmniej raz przemocy w środowisku sportowym. 
86%
badanych doświadczyło przemocy emocjonalnej i zaniedbania
54%
młodych sportowców było pokrzywdzonych przemocą fizyczną
33%
respondentów doświadczyło przemocy seksualnej

Kto jest sprawcą przemocy wobec dzieci i młodzieży w środowisku sportowym? 

83%
badanych doświadczyło przemocy ze strony współzawodnika
73%
badanych doświadczyło przemocy ze strony osób sprawujących opiekę i kontrolę
Czy dajemy przyzwolenie na przemoc wobec młodych zawodników?
68%
uważa, że to, “co się dzieje między zawodnikami w szatni, powinno pozostać w szatni
43%
uważa, że “Trener ma zawsze rację"
75%
 przyznaje, że problem przemocy wobec dzieci uprawiających sport wymaga zdecydowanych działań ze strony związków sportowych

  

 W 3/4 przypadków sprawcami przemocy, którzy sprawowali nad młodymi zawodnikami opiekę i kontrolę byli najczęściej trenerzy i trenerki drużyn.

Czy dajemy przyzwolenie na przemoc wobec dzieci w sporcie? 

Kto jest sprawcą przemocy wobec dzieci i młodzieży w środowisku sportowym? 

Example text
Czy młodzi ludzie mówią o doświadczanej przemocy?

W większości przypadków doświadczania przemocy młodzi zawodnicy nie ujawniają tych zdarzeń.*

 

21%
osób doświadczających przemocy fizycznej ze strony współzawodnika prosiło o wsparcie dorosłego 
14%
pokrzywdzonych przemocą seksualną zgłaszała to osobom dorosłym
9%
Najrzadziej swoje doświadczenie przemocy ujawniali zawodnicy pokrzywdzeni przemocą fizyczną ze strony osoby sprawującej opiekę i kontrolę.
Czy doświadczenie przemocy w sporcie ma wpływ
na podejmowanie zachowań
autodestrukcyjnych?
 
Osoby, które w dzieciństwie doświadczyły przemocy w środowisku sportowym częściej deklarowały podejmowanie zachowań
autodestrukcyjnych niż osoby bez takiego doświadczenia. 
24%
okaleczało się
6%
próbowało popełnić samobójstwo

Partnerzy:

Udostępnij: