Diagnoza przemocy
wobec dzieci
w Polsce 2023

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2013 roku regularnie prowadzi diagnozę przemocy wobec dzieci w Polsce. Badanie jest przeprowadzane cyklicznie co 5 lat. Tak jak w poprzed­nich edycjach w 2023 r. wykorzystano kwestionariusz Juvenile Victimization Questionnaire w polskiej adaptacji. Diagnoza stanowi jedno z nielicznych kompleksowych źródeł wiedzy o problemie przemocy wobec dzieci w Polsce...
 

Poniżej znajdziesz podsumowanie naszego raportu. Raport jest również dostępny do pobrania tutaj.

Przemoc wobec dzieci

79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy.

Krzywdzenie w dzieciństwie stanowi jedno z największych zagrożeń rozwoju, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz bezpieczeństwa dziecka (WHO i ISPCAN, 2006). Jego negatywne konsekwencje mogą być widoczne także w dorosłym życiu, m.in. jest związane z większym prawdopodobieństwem występowania zaburzeń psychicznych (Bellis i in., 2014; Moore i Ramirez, 2016; Gardner i in., 2019). Także wyniki polskich badań (Makaruk i in., 2018; Malinowska-Cieślik, 2019) wskazują na wzrost ryzyka zachowań autodestrukcyjnych wśród osób, które w dzieciństwie zostały pokrzywdzone różnymi formami niekorzystnych doświadczeń.

Cele badania

Celem badania było pogłębienie i uaktualnienie wiedzy na temat wiktymizacji dzieci i młodzieży w Polsce, w szczególności:

  • poznanie skali występowania różnych form przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież, w tym wykorzystywania seksualnego;
  • zbadanie skali zaniedbania fizycznego, emocjonalnego oraz parentyfikacji;
  • określenie uwarunkowań doświadczania przemocy i zaniedbania przez dzieci, w tym zależności od płci, wieku, miejsca zamieszkania i czynników rodzinnych;
  • określenie zależności między doświadczeniami przemocy i zaniedbaniem dzieci i młodzieży a podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych, w tym samookaleczeń i prób samobójczych;
  • określenie czynników chroniących, zmniejszających ryzyko wiktymizacji.

Wyniki badań

Jaka jest skala przemocy wobec dzieci i nastolatków w Polsce?

79%
dzieci i nastolatków doświadczyła w swoim życiu przemocy lub zaniedbania.
52%
doświadczyło przemocy w roku poprzedzającym badanie.

Jakiej przemocy doświadczają dzieci i nastolatki?

66%
przemoc ze strony rówieśników
32%
przemoc ze strony bliskich dorosłych
26%
wykorzystanie seksualnie bez kontaktu fizycznego
23%
zaniedbanie emocjonalne
20%
parentyfikacja
14%
bycie świadkiem przemocy w domu
8%
wykorzystanie seksualnie z kontaktem fizycznym
8%
zaniedbanie fizyczne

Jakie są najbardziej znaczące czynniki ryzyka przemocy?

Nadużywanie alkoholu przez domownika:

5x
zwiększa szansę bycia świadkiem przemocy w domu;
3,5 x
zwiększa szansę doświadczenia przemocy ze strony bliskich dorosłych

Choroba psychiczna domownika:

4,5 x
zwiększa szansę doświadczenia przemocy rówieśniczej;
3 x
zwiększa szansę doświadczenia wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego.

Używanie narkotyków przez domownika:

3x
zwiększa szansę doświadczenia wykorzystania seksualnego z kontaktem fizycznym;
2,5 x
zwiększa szansę bycia świadkiem przemocy w domu.

Jaka jest skala zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i nastolatków??

22%
okaleczało się
9%
miało za sobą próbę samobójczą
Jak doświadczana przemoc wpływa na podejmowanie zachowań autodestrukcyjnych?

Doświadczenie przemocy rówieśniczej

4 x
zwiększa szanse samookaleczeń

Doświadczenie wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym

4x
zwiększa szansa podejmowania prób samobójczych 

Doświadczenie przemocy ze strony bliskich dorosłych

3x
zwiększa szansę podejmowania prób samobójczych
Jakie są najbardziej znaczące zmiany rozpowszechnienia form przemocy wobec dzieci w ostatnich latach?
  • Rośnie odsetek dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej zarówno fizycznej jak i psychicznej.
  • Spada odsetek dzieci doświadczających przemocy fizycznej ze strony bliskich dorosłych.
116 111
Telefon Zaufania dla
Dzieci i Młodzieży

Partnerzy:

Udostępnij: