Projekty

 • Działania komunikacyjne Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wspiera firma FreshMail.

 

 • Monitoring mediów dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zapewnia Instytut Monitorowania Mediów.

 • Projekt “Żłobki na start” realizowany przez miasto stołeczne Warszawa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (umowa nr UMIA/PS/B/VI/3/2/3/145/2019-2021)

 

 • Projekt „Dzieciństwo wolne od przemocy na Pradze Południe” współfinansowany ze środków Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy (umowa nr UD/VI/WSZ/B/VI/1/6/10/4/2019/537)

zakochaj sie_praga pd

 

 • Projekt “Wolontariusze dają dzieciom siłę” realizowany w okresie 03.2018-12.2019 jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy zgodnie z umową CKS-RW-MDE/B/X/3/3/127/53/2018/NGO
 •  Projekt “Specialized Advocacy Centers for Children Victims of Violence in Poland — implementation and promotion of Barnahus model — Barnahus Poland” realizowany w okresie 10.2019-09.2021 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020, zgodnie z umową 856665 — BarnahusPoland — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018

EU

 • Projekt „Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland (BADEV)” realizowany jest od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r. ze środków programu Prawo, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

EU

 

 • Projekt „ ‘Commitment and capacity building for the European Barnahús Movement — PROMISE II’ realizowany jest od listopada 2017 do listopada 2019 roku ze środków Programu Prawa Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 764236 — PROMISE II — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

EU

 

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje działania finansowane z grantu Fundacji im. Stefana Batorego, otrzymanego w ramach konkursu Dotacji instytucjonalnych. Działania są realizowane w okresie 1.07.2018r. – 30.06.2019r. Wniosek został zarejestrowany pod nr i2018A/0236/23618.

Fundacja im. S. Batorego

 

 • Projekt „Podnoszenie kompetencji pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę” finansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

 • Projekty „Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i systemowa pomoc dzieciom ofiarom przemocy i ich rodzinom” oraz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 są współfinansowane ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.

 

 • Projekt „Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze” realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy

zakochaj się w warszawie

 • Projekt „To be a dad” finansowany ze środków World Childhood Foundation

childhood

 • Projekt „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci” jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.

 • Program „Dobry Rodzic – Dobry Start” wspiera firma Bridgepoint.

bridge

 • Projekt „Ochrona małych dzieci – działania profilaktyczne na Białołęce w 2016 roku” finansowany ze środków Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

zakochaj sie_białołeka

 • Projekt “Wolontariusz w rodzinie realizowany jest we współpracy z Home Start Worldwide”

Home Start Worldwide

 

 • Projekt „Wzmocnienie multidyscyplinarnego modelu wsparcia rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-6 lat” współfinansowany ze środków Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

zakochaj sie_białołeka

 • Projekt „Edukacja i profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy i problemom alkoholowym w rodzinach zamieszkałych w dzielnicy Praga Południe w 2016 r.” współfinansowany ze środków Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

zakochaj sie_praga pd

 • Projekt Ochrona małych dzieci – działania profilaktyczne na Śródmieściu w 2016 roku” współfinansowany ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

zakochaj sie_praga pd

 • ProjektOchrona małych dzieci – działania profilaktyczne na Ursynowie w 2016 roku” współfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

zakochaj sie_urs

 • Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom zrzeszająca profesjonalistów z 27 placówek usytuowanych we wszystkich dzielnicach Warszawy zajmujących się diagnozą, interwencją i opieką psychologiczną w sytuacjach podejrzenia/wykorzystywania seksualnego dzieci – współfinansowanie BPiPS Urzędu Missta st. Warszawy w ramach umowy trzyletniej nr: PS/B/VI/1/6/10/512/2015-2018 „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą”

zakochaj się w warszawie

 

 • Programy ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, realizowane przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (nr umowy 50/114/2016).

 

 • Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 2013-2017 finansowany ze środków The VELUX Foundations

 

The Velux Foundations

 

 • Child Advocacy Center – toward better protection of child victims/witnessess of violence in close relationship: JUST/2013/DAP/AG/5472. W ramach projektu finansowane są działania „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”oraz strona internetowa www.fdds.pl.

EU

 

 • Strengthening cooperation in the field of prevention of commercial sexual exploitation of children in the Baltic Sea Region: CBSSPSF/SC 122015/5

   

 • Projekt Child Representation and Participation finansowany ze środków World Childhood Foundation.

childhood

 

 • Projekt „Prevention of child sexual abuse and child sexual exploitation in Central and Eastern Europe – a comprehensive approach” współfinansowany ze środków Fundacji OAK.

oak_logo_colour

 

 • Projekt „Mario – Joint Action to protect children on the move in Europe” współfinansowany ze środków Fundacji OAK

 

 • Projekt Chronimy Dzieci w ośrodkach dla uchodźców – kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem”, finansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

 

 • Projekt “Diagnoza problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 • „From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”;  nr projektu: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z programu Rights, Equalityand Citizenship(REC) (2014-2020) Unii Europejskiej.