Projekty

8/05/2016

 • Projekt “Wolontariusze dają dzieciom siłę” realizowany w okresie 03.2018-12.2019 jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy zgodnie z umową CKS-RW-MDE/B/X/3/3/127/53/2018/NGO
 •  Projekt “Specialized Advocacy Centers for Children Victims of Violence in Poland — implementation and promotion of Barnahus model — Barnahus Poland” realizowany w okresie 10.2019-09.2021 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020, zgodnie z umową 856665 — BarnahusPoland — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018EU
 • Projekt „Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland (BADEV)” realizowany jest od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r. ze środków programu Prawo, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

EU

 

 • Projekt „ ‘Commitment and capacity building for the European Barnahús Movement — PROMISE II’ realizowany jest od listopada 2017 do listopada 2019 roku ze środków Programu Prawa Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Komisji Europejskiej, zgodnie z umową nr 764236 — PROMISE II — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01EU

 

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje działania finansowane z grantu Fundacji im. Stefana Batorego, otrzymanego w ramach konkursu Dotacji instytucjonalnych. Działania są realizowane w okresie 1.07.2018r. – 30.06.2019r. Wniosek został zarejestrowany pod nr i2018A/0236/23618.

Fundacja im. S. Batorego

 • Projekt „Podnoszenie kompetencji pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę” finansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

 • Projekty „Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i systemowa pomoc dzieciom ofiarom przemocy i ich rodzinom” oraz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 są współfinansowane ze środków Fundacji Benefit Systems.
 • Projekt „Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze” realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy

zakochaj się w warszawie
 • Projekt „To be a dad” finansowany ze środków World Childhood Foundation

childhood
 • Projekt „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci” jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.

 • Program „Dobry Rodzic – Dobry Start” wspiera firma Bridgepoint.

bridge
 • Projekt „Ochrona małych dzieci – działania profilaktyczne na Białołęce w 2016 roku” finansowany ze środków Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

zakochaj sie_białołeka
 • Projekt “Wolontariusz w rodzinie realizowany jest we współpracy z Home Start Worldwide”

Home Start Worldwide

 

 • Projekt „Wzmocnienie multidyscyplinarnego modelu wsparcia rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-6 lat” współfinansowany ze środków Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

zakochaj sie_białołeka
 • Projekt „Edukacja i profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy i problemom alkoholowym w rodzinach zamieszkałych w dzielnicy Praga Południe w 2016 r.” współfinansowany ze środków Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

zakochaj sie_praga pd
 • Projekt Ochrona małych dzieci – działania profilaktyczne na Śródmieściu w 2016 roku” współfinansowany ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

zakochaj sie_praga pd
 • ProjektOchrona małych dzieci – działania profilaktyczne na Ursynowie w 2016 roku” współfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

zakochaj sie_urs
 • Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom zrzeszająca profesjonalistów z 27 placówek usytuowanych we wszystkich dzielnicach Warszawy zajmujących się diagnozą, interwencją i opieką psychologiczną w sytuacjach podejrzenia/wykorzystywania seksualnego dzieci – współfinansowanie BPiPS Urzędu Missta st. Warszawy w ramach umowy trzyletniej nr: PS/B/VI/1/6/10/512/2015-2018 „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą”

zakochaj się w warszawie

 • Programy ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, realizowane przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (nr umowy 50/114/2016).

 

 • Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 2013-2017 finansowany ze środków The VELUX Foundations

 

The Velux Foundations

 

 • Child Advocacy Center – toward better protection of child victims/witnessess of violence in close relationship: JUST/2013/DAP/AG/5472. W ramach projektu finansowane są działania „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”oraz strona internetowa www.fdds.pl.

EU

 

 • Strengthening cooperation in the field of prevention of commercial sexual exploitation of children in the Baltic Sea Region: CBSSPSF/SC 122015/5

   

 • Projekt Child Representation and Participation finansowany ze środków World Childhood Foundation.

childhood

 

 • Projekt „Prevention of child sexual abuse and child sexual exploitation in Central and Eastern Europe – a comprehensive approach” współfinansowany ze środków Fundacji OAK.

oak_logo_colour

 

 • Projekt „Mario – Joint Action to protect children on the move in Europe” współfinansowany ze środków Fundacji OAK
 • Projekt Chronimy Dzieci w ośrodkach dla uchodźców – kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem”, finansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

 

 • Projekt “Diagnoza problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 • „From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”;  nr projektu: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z programu Rights, Equalityand Citizenship(REC) (2014-2020) Unii Europejskiej.